കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Azoic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ജീവനോ ജീവന്റേയോ ജീവികളുടേയോ ലാഞ്‌ഛനപോലുമില്ലാത്ത
   • ജൈവാവശിഷ്‌ടമീല്ലാത്ത
   • ഭൂമുഖത്തു ജന്തുക്കളില്ലാത്ത കാലത്തിനു മുന്‍പു രൂപീകൃതമായ
X