കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Azolla+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • വെള്ളത്തില്‍ വളരുന്ന ആഫ്രിക്കന്‍ പായല്‍ പൊലെയുള്ള ഒരു തരം പുല്ല്
X