കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Azotemia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • നൈട്രജൻ രക്തത്തിൽ അളവിലും കൂടുതൽ ആവുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ
X