കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Azure+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആഷർ
   • ആകാശവര്‍ണ്ണമായ
   • ആകാശനീലിമ
   • ആകാശനീലനിറമായ
   • ഇളംനീലിമയാര്‍ന്ന
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പ്രശാന്തമായ
   • ആകാശനിറമായ
   • കാറും കോളുമില്ലാത്ത
   • നീലിമയേറിയ
X