കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Bright-eyed and bushy-tailed+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ക്രിയ :Verb

      • വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടെയും ഇരിക്കുക
X