1. Broom stick+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബ്രൂമ് സ്റ്റിക്
   • ചൂല്‍
 2. Broomstick exercise+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ചൂൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യായാമം
X