കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Cant make head or tail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  കാൻറ്റ് മേക് ഹെഡ് ഓർ റ്റേൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • തലയും വാലും പിടികിട്ടാതിരിക്കുക
   • മനസ്സിലാക്കാന്‍കഴിയാതിരിക്കുക
X