കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Chase ones tail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ചേസ് വൻസ് റ്റേൽ
    • ക്രിയ :Verb

      • തിരക്കിട്ട്‌ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി വിജയിക്കാതിരിക്കുക
X