കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dachshund+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡാക്സ്ഹുൻഡ്
    • സംജ്ഞാനാമം :Proper noun

      • നീണ്ട ശരീരവും ചെറിയ കാലുകളോടും കൂടിയ ഒരു തരം പട്ടി
X