കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dacoit+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാരന്‍
   • കൂട്ടായ്‌മക്കവര്‍ച്ചക്കാരന്‍
   • തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാരന്‍
   • കൂട്ടായ്മക്കവര്‍ച്ചക്കാരന്‍
X