കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daffodil+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാഫഡിൽ
  • നാമം :Noun

   • മഞ്ഞപ്പൂക്കളുള്ള ഒരിനം ചെടിയും അതിന്റെ പൂവും
   • മഞ്ഞപ്പൂക്കളുള്ള ഒരിനം ചെടിയും അതിന്‍റെ പൂവും
X