കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daffy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാഫി
  • നാമം :Noun

   • ഭോഷത്തം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ബാലിശമായ
X