കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daft+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാഫ്റ്റ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മന്ദബുദ്ധിയായ
   • പരിഭ്രമിച്ച
X