കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dahlia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാൽയ
  • നാമം :Noun

   • കിഴങ്ങുപോലെ വേരുകളും നിറമിയന്ന പൂക്കളുമുള്ള ഒരു തരം സൂര്യകാന്തിച്ചെടി
   • കിഴങ്ങുപോലെ വേരുകളും നിറമിയന്ന പൂക്കളുമുള്ള ഒരു തരം സൂര്യകാന്തിച്ചെടി
X