കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daily duties+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേലി ഡൂറ്റീസ്
  • നാമം :Noun

   • നിത്യവൃത്തികള്‍
   • ദിവസേനത്തെകടമകള്‍
X