കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daily routine+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേലി റൂറ്റീൻ
  • നാമം :Noun

   • നിത്യാനുഷ്‌ഠാനം
   • ദിനക്രമം
   • നിത്യകര്‍മ്മം
   • ദിനചര്യ
X