കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dairy farm+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറി ഫാർമ്
  • നാമം :Noun

   • ഗോശാല
   • ക്ഷീരോത്‌പാദന കേന്ദ്രം
X