കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dalai lama the tibetan+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡാലേ ലാമ ത റ്റിബെറ്റൻ
    • നാമം :Noun

      • തിബറ്റിലെ ബുദ്ധപുരോഹിതന്‍
X