കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dale+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേൽ
   • താഴ്വര
  • നാമം :Noun

   • താഴ്‌വര
   • മലയടിവാരം
   • താഴ്‍വര
 2. Dales man+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേൽസ് മാൻ
  • നാമം :Noun

   • മലയടിവാരനിവാസി
X