കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dane+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡേൻ
    • നാമം :Noun

      • ഡെന്‍മാര്‍ക്കുദേശനിവാസി
X