കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Danger list+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡേൻജർ ലിസ്റ്റ്
    • നാമം :Noun

      • അപകടകരമാംവണ്ണം കിടപ്പിലായ ആസ്‌പത്രി രോഗികളുടെ പട്ടിക
X