കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dangler+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡാങ്ഗലർ
    • നാമം :Noun

      • അലസമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു
X