കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dangling+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാങ്ഗലിങ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
 2. Dangle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാങ്ഗൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • തൂങ്ങുക
   • ഊഞ്ഞാലാടുക
   • ആട്ടുക
   • വീശുക
   • തൂക്കിയിടുക
   • പുറകെ നടക്കുക
   • കൂടെ അലയുക
   • ഞാലുക
   • തൂങ്ങിക്കിടക്കുക
   • പ്രീതിക്കുവേണ്ടി ഒരാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുക
X