കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daniel+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാൻയൽ
  • നാമം :Noun

   • നീതിന്യായ മാര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ നിന്നു വ്യതിചലിക്കാത്ത ന്യായാധിപന്‍
   • നല്ല ബുദ്ധിമാന്‍
X