കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Danish+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേനിഷ്
   • ഡെന്‍മാര്‍ക്കുകാരെയോ ഡെന്‍മാര്‍ക്കിനെയോ കുറിച്ച്‌
  • നാമം :Noun

   • ഡേനിഷ്‌ഭാഷ
X