കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dank+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാങ്ക്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • തണുപ്പുള്ള
   • ഈറനായ
   • നനഞ്ഞ
X