കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dapper+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാപർ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ചൈതന്യമുള്ള
   • ചുറു ചുറുക്കുള്ള
   • പ്രസരിപ്പുള്ള
   • ചുറുചുറുക്കുള്ള
   • മിടുക്കുള്ള
X