കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dapple+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • ചിത്രവര്‍ണ്ണമാക്കുക
   • പുള്ളികളിടുക
   • പുള്ളികളുണ്ടാക്കുക
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പലനിറത്തിലുള്ള പുള്ളികളുള്ള
   • ചിത്രവര്‍ണ്ണമുള്ള
X