കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Darg+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു ചെയ്‌തു തീര്‍ക്കുന്ന ജോലി
      • ഒരു നിശ്ചിത വേല
X