കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daring+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറിങ്
   • സാഹസികത
   • ധൈര്യം
  • നാമം :Noun

   • ശൗര്യം
   • വീര്യം
   • സാഹസികധൈര്യം
   • സാഹസം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സാഹസികമായ
   • ഭയമില്ലാത്ത
   • ധീരനായ
   • സുധീരമായ
   • തുനിഞ്ഞു പുറപ്പെടുന്ന
 2. Dare+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെർ
  • ക്രിയ :Verb

   • തുനിയുക
   • മുതിരുക
   • ധൈര്യപ്പെടുക
   • എതിര്‍ത്തുനില്‍ക്കുക
   • പോരിന്നു വിളിക്കുക
   • ധിക്കരിക്കുക
   • ഒരുമ്പെടുക
   • എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുക
   • പോരിനു വിളിക്കുക
   • കോപം ജനിപ്പിക്കുക
   • ഒരുന്പെടുക
   • അന്പരക്കുക
   • പോരിനു വിളിക്കുക
   • കോപം ജനിപ്പിക്കുക
 3. Dare devil+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെർ ഡെവൽ
  • നാമം :Noun

   • ധീരകൃത്യം
   • അതിസാഹസികന്‍
   • നിര്‍ഭയന്‍
 4. Out dare+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔറ്റ് ഡെർ
  • നാമം :Noun

   • അതിധൈര്യം
  • ക്രിയ :Verb

   • കാട്ടുക
   • ധീരതയാല്‍ ജയിക്കുക
 5. To dare+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൂ ഡെർ
  • ക്രിയ :Verb

   • വെല്ലുവിളിക്കുക
 6. Daring to soar+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെറിങ് റ്റൂ സോർ
   • പറക്കാന്‍വെമ്പല്‍
X