കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Daringly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • അത്‌ വളരെ സംഭവ്യമാണ്‌
X