കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dark+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക്
   • മ്ലാനമായ
   • കറുകറുത്ത
   • കറുത്ത
   • ഇരുട്ട്‌
  • നാമം :Noun

   • അന്ധകാരം
   • കറുത്തനിറം
   • ഗുഢമായ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഗൂഢമായ
   • ഇരുണ്ട
   • അന്ധകാരനിബിഡമായ
   • വെളിച്ചമില്ലാത്ത
   • നിഷ്‌പ്രഭമായ
   • കാറുനിഞ്ഞ
   • അസ്‌പഷ്‌ടമായ
   • സംശയകരമായ
   • ദുരൂഹമായ
   • ദുര്‍മ്മാര്‍ഗ്ഗമായ
   • കുപിതമായ
   • ആനന്ദശൂന്യമായ
   • ഇരുട്ടായ
 2. Dark ages+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് ഏജസ്
  • നാമം :Noun

   • യൂറോപിലെ മധ്യയുഗം
 3. Dark sky+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് സ്കൈ
  • നാമം :Noun

   • ഇരുണ്ടആകാശം
 4. Dark side of things+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്
  • നാമം :Noun

   • സംഗതികളുടെ ഇരുണ്ട വശം
 5. Dark continent+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് കാൻറ്റനൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ആഫ്രിക്ക
 6. Dark current+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് കർൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • വികിരണമില്ലാത്ത വേളയില്‍ ഫോട്ടോ ഇലക്‌ട്രിക്‌ സംവിധാനത്തിലെ പ്രവാഹം
 7. Dark glass+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് ഗ്ലാസ്
  • നാമം :Noun

   • മങ്ങിയ ലെന്‍സുകളോടുകൂടിയ കണ്ണട
 8. Dark horse+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് ഹോർസ്
  • നാമം :Noun

   • അജ്ഞാത കഴിവുകളോടു കൂടിയ പന്തയക്കുതിര
   • മത്സരത്തില്‍ വിജയം വരിക്കുന്ന അജ്ഞാതവ്യക്തി
  • ക്രിയ :Verb

   • അപ്രശസ്‌തനായിരുന്ന ഒരാള്‍ പെട്ടെന്ന്‌ പ്രശസ്‌തനാവുക
X