കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dark current+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡാർക് കർൻറ്റ്
    • നാമം :Noun

      • വികിരണമില്ലാത്ത വേളയില്‍ ഫോട്ടോ ഇലക്‌ട്രിക്‌ സംവിധാനത്തിലെ പ്രവാഹം
X