കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dark horse+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർക് ഹോർസ്
  • നാമം :Noun

   • അജ്ഞാത കഴിവുകളോടു കൂടിയ പന്തയക്കുതിര
   • മത്സരത്തില്‍ വിജയം വരിക്കുന്ന അജ്ഞാതവ്യക്തി
  • ക്രിയ :Verb

   • അപ്രശസ്‌തനായിരുന്ന ഒരാള്‍ പെട്ടെന്ന്‌ പ്രശസ്‌തനാവുക
X