കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dark lantern+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡാർക് ലാൻറ്റർൻ
    • നാമം :Noun

      • വെളിച്ചം മറയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ ശരറാന്തല്‍ വിളക്ക്‌
X