കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Darken+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർകൻ
  • ക്രിയ :Verb

   • ഇരുട്ടാക്കുക
   • കറുപ്പാക്കുക
   • കറുപ്പിക്കുക
   • അജ്ഞനാക്കുക
   • സന്തോഷഹാനി വരുത്തുക
   • സന്തോഷഹാനി വരുത്തുക
 2. Darkened+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാർകൻഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഇരുണ്ടതാക്കിയ
X