കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Date-palm+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഈന്തപ്പന
 2. Date palm+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേറ്റ് പാമ്
  • നാമം :Noun

   • ഈന്തപ്പഴം
   • ഈന്തപ്പന
   • ഈത്തപ്പഴം
X