കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Datum+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാറ്റമ്
  • നാമം :Noun

   • അടിസ്ഥാനം
   • സ്വീകൃതതത്ത്വം
   • ആധാരം
   • വസ്‌തുതകള്‍
   • വിവരങ്ങള്‍
   • കമ്പ്യൂട്ടറിനു നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍
   • സിദ്ധാന്തം
X