കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daub+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോബ്
  • നാമം :Noun

   • കളങ്കം
   • വര്‍ണ്ണപ്പൂശ്‌
   • പൂശ്‌
   • വര്‍ണ്ണപ്പൂശ്
   • പൂശ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തേയ്‌ക്കുക
   • പുരട്ടുക
   • പൂശുക
   • കുമ്മായമിടുക
   • ലേപനം ചെയ്യുക
   • വേഷം ധരിക്കുക
   • അലങ്കാരം വച്ചുകെട്ടുക
   • ചായമിടുക
   • അശ്രദ്ധയായി ചായമടിക്കുക
X