കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daughter+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോറ്റർ
   • വ്യക്തിയുടെയോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെയോ ആത്മീയതന്തതി
   • ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ പെണ്‍സന്താനം
  • നാമം :Noun

   • മകള്‍
   • കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ സ്‌ത്രീ
   • കുമാരി
   • പുത്രി
   • നന്ദിനി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വംശജ
 2. Daughter in law+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോറ്റർ ഇൻ ലോ
  • നാമം :Noun

   • പുത്രഭാര്യ
 3. Daughter of eve+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോറ്റർ ഓഫ് ഈവ്
  • നാമം :Noun

   • സ്‌ത്രീ
 4. Get ones daughter off+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഗെറ്റ് വൻസ് ഡോറ്റർ ഓഫ്
  • ക്രിയ :Verb

   • പെണ്‍ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്‌തുകൊടുക്കുക
 5. Skippers daughters+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സ്കിപർസ് ഡോറ്റർസ്
  • നാമം :Noun

   • വെണ്‍നുര ചൂടിയ തിരമാലകള്‍
 6. Daughter-in-law+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • പുത്രവധു
  • നാമം :Noun

   • മരുമകള്‍
 7. Daughter's+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോറ്റർസ്
   • മകളുടെ
  • നാമം :Noun

   • പെണ്‍മക്കള്‍
 8. Daughters son+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോറ്റർസ് സൻ
  • നാമം :Noun

   • മകളുടെ മകന്‍
X