കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daughter in law+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോറ്റർ ഇൻ ലോ
  • നാമം :Noun

   • പുത്രഭാര്യ
 2. Daughter-in-law+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • പുത്രവധു
  • നാമം :Noun

   • മരുമകള്‍
X