കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Daughterly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • സ്‌നുഷ
    • നാമം :Noun

      • പുത്രഭാര്യ
X