കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daunt+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോൻറ്റ്
   • വീര്യം കെടുത്തുക
   • കീഴ്പ്പെടുത്തുക
  • ക്രിയ :Verb

   • വിരട്ടുക
   • നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക
   • കീഴടക്കുക
   • ഭയപ്പെടുത്തുക
   • അധൈര്യപ്പെടുത്തുക
   • പേടിപ്പിക്കുക
   • മിരട്ടുക
X