കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dauntless+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ധീരനായ
   • കുലുങ്ങാത്ത
   • ഭയപ്പെടാത്ത
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഭയമില്ലാത്ത
   • നിര്‍ഭീതനായ
 2. Dauntlessness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നിര്‍ഭയത്വം
X