കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Davit+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • പ്രഥമ വേശം
    • നാമം :Noun

      • ആദ്യോദ്യമം
X