കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dawdling+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോഡ്ലിങ്
  • ക്രിയ :Verb

   • അലസമായിരിക്കുക
   • വിളംബംവരുത്തുക
 2. Dawdle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡോഡൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • വെറുതെ സമയം കളയുക
   • അലഞ്ഞുതിരിയുക
   • മിനക്കെട്ടിരിക്കുക
   • സാവധാനം ചലിക്കുക
X