കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Day and night+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്
   • രാവും പകലും
  • നാമം :Noun

   • ദിനരാത്രം
X