കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Day blindness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേ ബ്ലൈൻഡ്നസ്
  • നാമം :Noun

   • ദിവാന്ധത
   • സകല വസ്‌തുക്കളെയും മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തില്‍ മാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു നേത്രരോഗം
X