കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daydream+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേഡ്രീമ്
  • നാമം :Noun

   • ദിവാസ്വപ്‌നം
   • പകല്‍ക്കിനാവ്‌
 2. Day dream+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേ ഡ്രീമ്
  • നാമം :Noun

   • പകല്‍ക്കിനാവ്‌
 3. Day-dream+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ദിവാസ്വപ്നം
   • പകല്‍ക്കിനാവ്
  • നാമം :Noun

   • ദിവാസ്വപ്‌നം
   • മനോരാജ്യം
X