കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Day light+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേ ലൈറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • സൂര്യപ്രകാശം
   • പകലൊളി
   • പകലൊളി
 2. Daylight+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേലൈറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • സൂര്യപ്രകാശം
   • പകലൊളി
   • പകല്‍വെളിച്ചം
 3. Broad daylight+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബ്രോഡ് ഡേലൈറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • പകല്‍സമയം
   • പട്ടാപ്പകല്‍
X